343X114-90 Drive wheel Jungheinrich 50262633

  • Drive wheel Vulkollan

    STELLANA Vulkollan
    Jungheinrich 50262633
    Category: .

Drive wheel Vulkollan

STELLANA Vulkollan
Bánh lái xe nâng điện kích thước 343×114-90 Drive wheel Jungheinrich 50262633

ETM/V 214/216
ETM/V 320/325
ETV 110/112
ESE 420/430
ETV 114/116
ETR 314/320
ESE 420/430

ETM/V 214/216 12.03 –
ETM/V 320/325 12.04 –
ETV 110/112 11.05 –
ETV 114/116 11.05 – 11.11
ETM/V 214/216 9.11 –