Lốp đặc 400×8 mâm 3.00 – TS04

  • Kích thước lốp đặc: 400×8

    Kích thước mâm: 3.00

    Tyre dia ± 10 mm: 412

    Section width ± 5 mm: 11